Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

W dniu 1 kwietnia 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany te mają na celu ograniczenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką” oraz poprawę jakości przestrzeni miejskiej poprzez wprowadzenie nowych regulacji dotyczących sytuowania budynków, powierzchni biologicznie czynnych, placów zabaw i stanowisk postojowych. Uzasadnienie wprowadzanych zmian - walka z patodeweloperką: Nowelizacja przepisów wynika z potrzeby zwalczania praktyk deweloperskich, które kładły nacisk na maksymalizację zysków kosztem jakości architektury i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Zbyt często deweloperzy preferowali budowę dużych, monotonnych bloków, zaniedbując estetykę oraz potrzeby mieszkańców i otoczenia. Nowe zasady sytuowania budynków na działce: Zmiany

Zakaz konkurencji to zagadnienie definiowane przez prawo pracy. W ujęciu najbardziej ogólnym zakaz konkurencji to zobowiązanie się pracownika do tego, że nie podejmie się prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz nie podejmie zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec działalności pracodawcy. Tak rozumiany zakaz konkurencji jest zobowiązaniem podejmowanym na drodze umowy podpisywanej przez pracownika i pracodawcę. Co ważne klauzula zakazu konkurencji w umowie o pracę nie jest wystarczająca. Zakaz konkurencji każdorazowo opiera się na osobnej umowie w tym przedmiocie i może dotyczyć zarówno okresu świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, jak i

Rosnące natężenie ruchu, coraz większa liczba samochodów na drogach, ciągły pośpiech – to zaledwie kilka z przyczyn rosnącej liczby wypadków komunikacyjnych, do których dochodzi na terenie mniejszych i większych miast w całej Polsce. Jakie prawa przynależą ofiarom wypadków komunikacyjnych? Czy zaoferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odszkodowanie za wypadek komunikacyjny podlega negocjacji? Do kogo zwrócić się po pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń? Uczestnik ruchu drogowego, który swoim zachowaniem powoduje szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia, chyba że zaistnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym lub jego rodziny bardzo często oznacza to konieczność dochodzenia swoich roszczeń od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym

Aktualnie, kiedy coraz bardziej powszechne jest partnerskie podejście do relacji i podziału obowiązków, przyszli małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej (intercyzę). Jest to przede wszystkim chętnie wybierana opcja przez młode małżeństwa. Powiązane jest w tym coraz częściej pojawiające się pytanie w obrębie prawa spadkowego: czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku?  Majątek wspólny a majątek osobisty Majątek wspólny jest współwłasnością małżonków i nie ma tutaj znaczenia, kto przyczynił się do jego powstania. Jeśli jakiś składnik z majątku osobistego przynosi zysk w trakcie trwania małżeństwa, to również przychód ten jest zaliczany do majątku wspólnego. Mogą to być - na przykład

Odzyskiwanie należności od osoby prywatnej nie jest zadaniem prostym. Dłużnik spłacający swoje zobowiązania w terminie nie jest problematyczny. Natomiast, kiedy nie chce spłacać swoich zobowiązań finansowych, to wierzyciel powinien zgłosić się po pomoc do doświadczonego prawnika. Umowa pożyczki jako zabezpieczenie interesów wierzyciela Najlepszym zabezpieczeniem wierzyciela jest zawarcie umowy pożyczki. W sytuacji, gdy w umowie pożyczki nie jest określony termin jej zwrotu, pożyczkobiorca jest zobowiązany do oddania kwoty pożyczki w ciągu 6 tygodni od dnia, w jakim pożyczkodawca zażąda zwrotu. Opóźnienie uprawnia do żądania odsetek. Umowa pożyczki jest podstawą do tego, by móc później skutecznie egzekwować należności. Dysponując tego typu umową można wystąpić

KOWR (tj. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) powstał dnia 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017. Poz. 623). KOWR w znacznej mierze przejął zadania dwóch agencji rolnych – Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, które przestały istnieć z dniem powołania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  Jednym z głównych zadań KOWR jest nadzór nad obrotem ziemią rolną. W praktyce wiąże się on z szeregiem warunków, jakie muszą spełnić strony umowy cywilnoprawnej, by zgodnie z prawem doszło do przekazania prawa własności do nieruchomości rolnej. W konsekwencji, wielu rolników nie do końca zdaje sobie sprawę z

Trwająca epidemia koronawirusa oraz choroby, którą wywołuje - COVID-19 sprawia, że pojawia się coraz więcej zapytań czy można uzyskać odszkodowanie za zarażenie koronawirusem w szpitalu. Ofiarami zakażeń padają nie tylko pacjenci, ale też personel medyczny - lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy personel pomocniczy. Poniżej wyjaśniamy, czy i jak można uzyskać odszkodowanie za zakażenie koronawirusem. Odszkodowanie dla personelu medycznego Personel medyczny, który zaraził się koronawirusem COVID-19 w szpitalu, podczas wykonywania obowiązków służbowych, ma prawo uzyskać odszkodowanie. W tym wypadku z różnych źródeł obejmujących: polisę OC podmiotu leczniczego, ZUS oraz ewentualne prywatne polisy ubezpieczeniowe zarażonego. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC)

Mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną, pragniemy w najbliższych dniach ograniczyć liczbę osobistych spotkań w Kancelarii do tych spraw, które są pilne i niecierpiące zwłoki. W przypadku braku konieczności spotkania, uprzejmie prosimy, aby w celu uzyskania niezbędnych informacji korzystać z innych dostępnych rozwiązań, np. kontaktu telefonicznego i mailowego.

Czym są pliki cookies, czemu służą, jakie sankcje grożą za brak obowiązku informacyjnego? Mechanizm ciasteczek został wymyślony przez byłego pracownika Netscape Communications – Lou Montulliego, a ustandaryzowany we współpracy z Davidem M. Kristolem w 1997 roku.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne – małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła ponownie przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowywania