Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Do czego zobowiązuje standardowa klauzula o zakazie konkurencji? – wyjaśniamy

  /  Aktualności   /  Do czego zobowiązuje standardowa klauzula o zakazie konkurencji? – wyjaśniamy

Do czego zobowiązuje standardowa klauzula o zakazie konkurencji? – wyjaśniamy

Zakaz konkurencji to zagadnienie definiowane przez prawo pracy. W ujęciu najbardziej ogólnym zakaz konkurencji to zobowiązanie się pracownika do tego, że nie podejmie się prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz nie podejmie zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec działalności pracodawcy. Tak rozumiany zakaz konkurencji jest zobowiązaniem podejmowanym na drodze umowy podpisywanej przez pracownika i pracodawcę. Co ważne klauzula zakazu konkurencji w umowie o pracę nie jest wystarczająca. Zakaz konkurencji każdorazowo opiera się na osobnej umowie w tym przedmiocie i może dotyczyć zarówno okresu świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, jak i określonego okresu czasu po rozwiązaniu stosunku pracy.

Klauzula zakazu konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy

Wielu pracowników obawia się, że zakaz konkurencji uniemożliwi im podjęcie zatrudnienia w wykonywanym zawodzie po rozwiązaniu stosunku pracy z aktualnym pracodawcą. Sytuacja taka może mieć miejsce, ale w niewielu przypadkach i najczęściej dotyczy pracowników wysokiego szczebla. Wynika to z faktu, iż prawo pracy określa sytuacje, w których klauzula zakazu konkurencji może obowiązywać pracownika po rozwiązaniu stosunku pracy. W trakcie trwania stosunku pracy pracodawca ma prawo podpisać umowę o zakazie konkurencji z każdym pracownikiem, niezależnie od wykonywanych obowiązków zawodowych oraz miejsca zajmowanego w hierarchii firmy. Natomiast po ustaniu zatrudnienia zakaz konkurencji może dotyczyć wyłącznie tych pracowników, którzy mieli dostęp do szczególnie ważnych informacji, których celowe lub przypadkowe ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Co ważne, w większości przedsiębiorstw zarządzanie informacjami poufnymi oraz know-how marki jest tak zorganizowane, aby liczbę pracowników objętych klauzulą o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ograniczyć do absolutnego minimum. Dlatego rozpoczynając pracę w nowej firmie nie mamy większych podstaw obawiać się, że np. po zakończeniu pracy na czas określony przez dany okres czasu nie będziemy mogli wykonywać pracy w zawodzie. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca, a umowę przed podpisaniem zawsze możemy skonsultować z niezależnym adwokatem, który oceni zgodność zapisów z obowiązującym prawem i w razie potrzeby zarekomenduje wprowadzenie zmian.

Należy przy tym pamiętać, że złamanie klauzuli o zakazie konkurencji wiąże się z poniesieniem przez pracownika odpowiedzialności materialnej. W przypadku nieumyślnego złamania postanowień klauzuli wysokość odszkodowania może wynosić maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia pracownika. W przypadku działania świadomego odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa w pełni na pracowniku. Jednocześnie złamanie zakazu konkurencji może być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Klauzula zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy wiąże się z odszkodowaniem dla pracownika. Za przestrzeganie klauzuli o zakazie konkurencji pracownikowi przysługuje ekwiwalent w wysokości minimum 25% wynagrodzenia, które otrzymywał w chwili rozwiązania stosunku pracy. Co ważne, pracownik nie traci prawa do ekwiwalentu jeśli podejmie zatrudnienie i otrzymuje wynagrodzenie – dotyczy to oczywiście sytuacji, w których nowe zatrudnienie nie zrywa postanowień zakazu konkurencji.

Prawo pracy – konsultacje i doradztwo Lublin

Klientów zainteresowanych opiniowaniem umów o zakazie konkurencji, jak również pozostałych umów z zakresu prawa pracy zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej Kancelarii. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, doradzając zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Działamy na terenie miasta Lublin oferując kompleksową pomoc prawną. W przypadku konfliktów między pracownikiem a pracodawcą zapewniamy kompleksową obsługę negocjacji oraz postępowań pojednawczych. Zachęcamy do kontaktu.