Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Odprawa “Terytorialsów”

  /  Aktualności   /  Odprawa “Terytorialsów”
Grafika obrony terytorialnej

Odprawa “Terytorialsów”

 

Czy żołnierzom powołanym do zasadniczej
lub okresowej służby wojskowej
należy się odprawa?

Podstawa prawna:

–  ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej wraz ze zmianami z dnia 1 stycznia 2017 roku

 

Stan faktyczny:

Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2015 do 11 listopada 2018 roku, Pan A. Kowalski został powołany do terytorialnej służby wojskowej przez WKU Lublin od 07.10.2017 do 31.12.2018 celem szkolenia wyrównawczego i rotacyjnego i wystąpił do zakładu o wypłatę dwutygodniowej odprawy. Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1997/98.

Czy pracodawca jest zobligowany do wypłaty odprawy zgodnie z art.125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, mimo odbycia wcześniej zasadniczej służby wojskowej?

 

Art.  125.  [Odprawa w przypadku powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej]

Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

 

TAK. Zgodnie z przywołanym przepisem, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, chyba że pracownik został powołany ponownie do tej samej służby. Służba terytorialna zaś jest innym rodzajem służby, jest to też odrębna formacja wojskowa, stąd nie może być mowy o tożsamości pomiędzy służbą zasadniczą, a służbą w obronie terytorialnej. W związku z powołaniem pracownika do obrony terytorialnej – należy się odprawa. Przy czym odprawa należy się tylko raz.

Reasumując:

We wskazanym stanie faktycznym, pracownikowi należy się jednorazowa odprawa z tytułu powołania do obrony terytorialnej.