Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Zastosowanie KPA przy inwestycji drogowej

  /  Aktualności   /  Zastosowanie KPA przy inwestycji drogowej
Osoby przy stole z dokumentami

Zastosowanie KPA przy inwestycji drogowej

Czy przepisy KPA mają zastosowanie zastosowania przepisów przy uzyskaniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

Podstawa prawna:

–  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego

– ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Jak również orzecznictwo Sądów Administracyjnych dotyczące procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie dróg publicznych – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2014 roku, sygn. akt II SA/Po 328/14.


Czy do opinii podejmowanej przez Zarząd Powiatu w formie uchwały mają zastosowanie przepisy k.p.a.?

 

Art.  11a. [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej]

1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych
i gminnych, wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

2. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw albo powiatów, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi wydaje odpowiednio wojewoda albo starosta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część powierzchni przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej.

2a. Wojewoda albo starosta wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji objętej wnioskiem właściwego zarządcy drogi, w tym dla wszystkich elementów, o których mowa w art. 11f ust. 1.

3. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni
od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235, z późn. zm.).

Art.  11b. [Opinia dołączana do wniosku o wydanie decyzji]

1. Właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

1a. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, zawiera elementy, o których mowa
w art. 11d ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

Art.  11c. [Stosowanie przepisów k.p.a.]

Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

Art.  11d. [Treść i załączniki do wniosku; zawiadomienie o wszczęciu postępowania]

1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera
w szczególności:

1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;

2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

3a) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

3b) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;

4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

Art.  64. k.p.a  [Braki formalne podania]

§  1.  Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§  2.  Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy
wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.


Zgodnie z powyższym, procedurę wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej musi poprzedzić procedura mająca na celu wydanie opinii właściwych miejscowo: zarządu województwa, zarządu powiatu, lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
W przedmiotowej sprawie jest to zarząd powiatu. Opinia pozytywna może zostać również wydana poprzez milczącą zgodę organu. Dla merytorycznego rozpoznania, niezbędne jest poprawne złożenie wniosku tj. wolnego od błędów formalnych – zawierającego mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, jak również określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. W momencie poprawnego złożenia wniosku, opinia
zostanie wydana przez organ w drodze uchwały zarządu powiatu.

W przypadku uchybień formalnych we wniosku o wydanie opinii, organ (w przedmiotowej sprawie starosta) winien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych
w trybie art. 64 §2 k.p.a., w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania,
lub jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania w trybie art. 64 §1 k.p.a.

Zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „do postępowania
w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.” Tak sformułowane przez ustawodawcę zdanie, poprzez określenie
„w sprawach” zamiast „w sprawie” sugeruje jasno, iż przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się nie tylko do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ale również we wszystkich sprawach mających bezpośredni związek
z wydaniem przedmiotowej decyzji tj. również podczas wydawania opinii przez odpowiedni organ. Tak też Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2014 roku sygn. akt II SA/Po 328/14 „Przepis art. 64 § 2 k.p.a. może mieć, z uwagi na brzmienie
art. 11c ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, zastosowanie w sytuacji, gdy wniosek zawiera braki formalne.”