Obsługa prawna przedsiębiorstw

 
Kancelaria prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej oraz podmiotów w innych formach prawnych.
 
Zakres usług obejmuje m.in.:
  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przekształcenia formy prawnej; 
  • prowadzenie aportu;
  • podwyższanie kapitału zakładowego spółek
  • rejestrowanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek,
  • likwidacja spółek,
  • negocjacje z partnerami handlowymi,
  • pomoc prawną w uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i karnoskarbowych oraz przed sądami administracyjnymi
Bieżąca obsługa prawna firm, osób fizycznych oraz innych podmiotów świadczona jest na podstawie umów zawartych na czas określony lub nieokreślony, także w systemie doraźnym. Kancelaria w ramach prowadzonych usług oferuje Państwu kontakt osobisty, jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, faks, telefon). Przedsiębiorcy objęci stałą obsługą prawną otrzymują w zależności od swoich potrzeb raport na temat stanu wszystkich zleconych Kancelarii spraw, stopnia ich zaawansowania wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności.