Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Patodeweloperka-zmiany

  /  Blog   /  Patodeweloperka-zmiany

Patodeweloperka-zmiany

W dniu 1 kwietnia 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany te mają na celu ograniczenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką” oraz poprawę jakości przestrzeni miejskiej poprzez wprowadzenie nowych regulacji dotyczących sytuowania budynków, powierzchni biologicznie czynnych, placów zabaw i stanowisk postojowych.
Uzasadnienie wprowadzanych zmian – walka z patodeweloperką:
Nowelizacja przepisów wynika z potrzeby zwalczania praktyk deweloperskich, które kładły nacisk na maksymalizację zysków kosztem jakości architektury i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Zbyt często deweloperzy preferowali budowę dużych, monotonnych bloków, zaniedbując estetykę oraz potrzeby mieszkańców i otoczenia.
Nowe zasady sytuowania budynków na działce:
Zmiany przepisów wprowadzają nowe zasady dotyczące sytuowania budynków na działce, nakładając większy nacisk na zachowanie harmonii z otoczeniem oraz poprawę dostępu do światła i przestrzeni dla mieszkańców. Nowe regulacje mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju urbanistycznego i tworzenie przyjaznych dla ludzi przestrzeni miejskich.
Powierzchnia biologicznie czynna po zmianach:
Nowelizacja przewiduje zwiększenie wymagań dotyczących powierzchni biologicznie czynnej, czyli obszarów zielonych, które są istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska. Wprowadzenie większej ilości terenów zielonych przyczyni się do poprawy klimatu miejskiego, absorpcji zanieczyszczeń oraz stworzenia miejsc rekreacji i relaksu dla mieszkańców.
Plac zabaw po nowemu:
Nowe przepisy dotyczące placów zabaw mają na celu zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc zabaw dla dzieci, zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i ergonomii. Deweloperzy zostaną zobowiązani do budowy placów zabaw zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i dostępności dla wszystkich dzieci.
Nowe regulacje dla stanowisk postojowych:
Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie nowych regulacji dotyczących stanowisk postojowych, mających na celu ograniczenie problemu zatłoczenia ulic oraz poprawę dostępności transportu publicznego. Deweloperzy będą zobowiązani do budowy odpowiedniej liczby miejsc parkingowych oraz promowania alternatywnych środków transportu.

Nowelizacja przepisów dotyczących warunków technicznych budynków, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2024 roku, stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości przestrzeni miejskiej i walki z praktykami znanymi jako patodeweloperka. Nowe regulacje mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju urbanistycznego, poprawę estetyki i funkcjonalności budynków oraz stworzenie przyjaznych dla mieszkańców i otoczenia przestrzeni miejskich.